新年打麻雀計番詳盡教學!3分鐘學識食糊計番 自摸清一色對對糊係幾多番?

新年打麻雀計番詳盡教學!3分鐘學識食糊計番 自摸清一色對對糊係幾多番?

By Jennifer on 02 Jan 2022
Digital Editor

新年打麻雀當然是必備節目,身邊總有識打牌之人,但計番食糊又不是大家都識!打麻雀唔計番邊好玩呢?雖然記者都知道大家打麻雀各有各規則,但如果你無規定的話,不妨參考下以下較大路嘅計番方法吧!

打麻雀前你要知!

1. 第一步就是要規定「幾多番起糊」,普遍玩法都是三番起糊,所以要注意打三番起糊的話,未夠三番之下的雞糊,即是食詐糊。另外玩家可以於開局前,自訂上限番數,8番或10番都得,亦可以不設上限番數。

2. 打牌前要認識下麻雀牌:由萬子、索子、筒子連續三張數字牌組成嘅叫「順子」;由三張同樣嘅牌組成嘅叫「刻子」;東、南、西、北、中、發、白呢7隻牌叫「番子」。

【一番】

1.正花

按照大家嘅坐位摸到對應嘅花牌一隻計一番,摸到兩隻計兩番。
Photo from PressLogic

一副麻雀有8隻花牌:「春、夏、秋、冬」同「梅、蘭、菊、竹」。各個坐位會有對應嘅花牌,東位對應嘅正花係「春」同「梅」,喺牌嘅角落會刻住「1」;南位正花係「夏」同「蘭」,角落會刻住「2」; 西位係「秋」同「菊」,角落會刻住「3」; 北位就係「冬」同「竹」,角落會刻住「4」。按照大家嘅坐位摸到對應嘅花牌一隻計一番,摸到兩隻計兩番。

2. 無花

從開局到食糊,一隻花牌都無摸到,同樣會計一番㗎!
Photo from PressLogic

摸到正花有一番,如果從開局到食糊,一隻花牌都無摸到,同樣會計一番㗎!

3. 圈風牌/門風牌

打麻雀第一圈叫東圈,第二圈係南圈,第三圈係西圈,第四圈係北圈。玩家喺東圈,碰或者槓咗東,會加一番,即係「圈風牌」。

坐南位嘅玩家,碰或槓咗南,都會會加一番,亦即係「門風牌」。

舉個例,如果喺東圈,東位玩家碰或者槓咗東,同時集齊「圈風牌」同埋「門風牌」,計埋有兩番㗎!

4. 門前清

食糊前係無碰、上或槓過牌,成副牌都係自己摸返嚟,就加一番。
Photo from PressLogic

食糊前係無碰、上或槓過牌,成副牌都係自己摸返嚟,就加一番。不過留意,如會打有花牌嘅麻雀,一般都無得玩門前清。

5. 平糊

平糊全副牌都係順子,未曾碰過牌或無刻子而食糊
Photo from PressLogic

全副牌都係順子,未曾碰過牌或無刻子而食糊,咁就有一番啦!

6. 自摸

即係自已摸食糊嗰隻牌返嚟,而唔係由人地打出。

7. 海底撈月

當出面只淨最後一隻牌,而你摸完呢隻牌就食到糊,咁即係「海底撈月」
Photo from PressLogic

海底撈月最後隻牌必須由玩家自己摸返嚟,所以都係自摸嘅一種,另計自摸一番
Photo from PressLogic

當出面只淨最後一隻牌,而你摸完呢隻牌就食到糊,咁即係「海底撈月」!海底撈月最後隻牌必須由玩家自己摸返嚟,所以都係自摸嘅一種,另計自摸一番,一共兩番!

8. 三元牌

「中」、「發」、「白板」。糊牌入面有其中一元嘅碰牌或者刻子都會加一番
Photo from PressLogic

即係「中」、「發」、「白板」。糊牌入面有其中一元嘅碰牌或者刻子都會加一番~

9. 槓上自摸

槓上自摸玩家明槓、暗槓、加槓後需再摸牌,摸返嚟隻牌可以食糊,咁就加一番
Photo from PressLogic

當玩家明槓、暗槓、加槓後需再摸牌,摸返嚟隻牌可以食糊,咁就加一番!連埋自摸嘅一番,等於兩番啦!

【兩番】

1. 一台花

集齊「梅、蘭、菊、竹」或「春、夏、秋、冬」一套牌,即「一台花」
Photo from PressLogic

玩家集齊「梅、蘭、菊、竹」或「春、夏、秋、冬」一套牌,即「一台花」,會加兩番!

【三番】

1. 花糊

花糊集齊8隻花牌中嘅7隻,已經有三番㗎啦
Photo from PressLogic

成功摸到最後一隻花牌,集齊8隻花牌,即食「大花糊」
Photo from PressLogic

集齊8隻花牌中嘅7隻,已經有三番㗎啦!玩家可以即刻食糊,咁就計3番。如果唔食糊,可以繼續打牌。成功摸到最後一隻花牌,集齊8隻花牌,即食「大花糊」!係計上限番數嘅。

2. 混一色

混一色食糊嘅牌中除咗「東、南、西、北、中、發、白板」呢7隻牌,其餘需全部為同一花色
Photo from PressLogic

食糊嘅牌中除咗「東、南、西、北、中、發、白板」呢7隻牌,其餘需全部為同一花色,即萬子、筒子、索子,計三番。

3. 對對糊

對對糊中除咗一對眼外,有4對碰牌、刻子
Photo from PressLogic

糊牌中除咗一對眼外,有4對碰牌、刻子,計三番。

【五番】

1. 小三元

小三元集齊「中、發、白板」,組成兩對刻子同一對眼
Photo from PressLogic

集齊「中、發、白板」,組成兩對刻子同一對眼,計五番,三元牌嘅番數唔再另外加。

【六番】

1. 小四喜

廣告
廣告

小四喜集齊「東、南、西、北」,組成三對刻子同一對眼
Photo from PressLogic

集齊「東、南、西、北」,組成三對刻子同一對眼。

【七番】

1. 清一色

清一色成副牌只得同一隻花色,即萬子、筒子、索子,無「東、南、西、北、中、發、白板」
Photo from PressLogic

成副牌只得同一隻花色,即萬子、筒子、索子,無「東、南、西、北、中、發、白板」,計7番㗎!

【八番】
*玩家可以喺開局前自訂上限番數,8番或10番都得,亦可以不設上限番數~玩到盡!

1. 槓上槓自摸

連續2次明槓、暗槓之後再自摸。若玩家喺其中一次補摸牌後摸到花牌,需補牌先食到糊,咁唔算「槓上槓自摸」
Photo from PressLogic

連續2次明槓、暗槓之後再自摸。若玩家喺其中一次補摸牌後摸到花牌,需補牌先食到糊,咁唔算「槓上槓自摸」,只係計一番嘅「槓上自摸」。

2. 大三元

大三元集齊晒「中、發、白板」三對刻子
Photo from PressLogic

集齊晒「中、發、白板」三對刻子。

3. 坎坎胡

刻刻糊有4對刻子同一對眼,唔可以碰牌,唔可以槓牌
Photo from PressLogic

副牌有4對刻子同一對眼,唔可以碰牌,唔可以槓牌,成副牌都要由玩家自已摸番嚟,計八番~

【十番】

1. 字一色

字一色都係由「東、南、西、北、中、發、白板」組成。
Photo from PressLogic

全副糊牌都係由「東、南、西、北、中、發、白板」組成。

2. 九子連環

九子連環集齊其中一種花色,即萬子、筒子、索子嘅「1112345678999」
Photo from PressLogic

集齊其中一種花色,即萬子、筒子、索子嘅「1112345678999」,再加一隻同一花色嘅牌。

3. 清么九(清么/么九)

清么九(清么/么九)全副糊牌只有「一」同「九」
Photo from PressLogic

全副糊牌只有「一」同「九」,一對眼都要係「一」或「九」嘅牌。

【十三番】

1. 十三么

十三么集齊「一萬、九萬、一索、九索、一筒、九筒、東、南、西、北、中、發、白板」,再加其中一隻牌組成一對眼
Photo from PressLogic

集齊「一萬、九萬、一索、九索、一筒、九筒、東、南、西、北、中、發、白板」,再加其中一隻牌組成一對眼。每一隻都要玩家自己摸返嚟,十三么亦係唯一可以搶其他玩家暗槓嘅牌。

2. 大四喜

大四喜集齊「東、南、西、北」四組刻子,再加一對眼。
Photo from PressLogic

集齊「東、南、西、北」四組刻子,再加一對眼。

3. 十八羅漢

槓四組牌再加一對眼,成副糊牌共18隻牌,所以叫「十八羅漢」。

4. 天糊

天糊即一開局就食糊,天糊即使係雞糊都可以食,補完花都可以食。不過只有做莊先食得到
Photo from PressLogic

天糊即一開局就食糊,天糊即使係雞糊都可以食,補完花都可以食。不過只有做莊先食得到,因為一開局得莊先會有14隻牌,其餘玩家得13隻牌。

5. 地糊

食由莊家打出嘅第一隻牌。
Photo from PressLogic

地糊
Photo from PressLogic

即食由莊家打出嘅第一隻牌。

如果無正花、圈風牌、門風牌,自摸清一色對對糊就係計:清一色七番,對對糊三番,再加埋自摸多一番,合共即十一番喇!

學識計番,新年打牌就更開心啦!坐邊原來都好講究㗎喎!小編俾3個貼士大家參考下~

1. 背向牆壁

背脊要布靠山,所以最好唔好背向門、窗,背牆就最好。

2. 面向大門

背對大門就會「送財神」,所以最好就面向大門「迎財神」啦!

3. 唔好坐喺橫樑下

橫樑壓住會令偏財運弱,不利打牌贏錢。

學識今個新年就可以大殺四方!

Text: HolidaySmart Editorial

(小編公告:如果讀者有任何關於美食、旅遊、玩樂、或者任何新奇有趣事物既資訊,都歡迎話比小編們知~大家可以透過Facebook inbox、或者send e-mail到holiday@presslogic.com,直接將資料傳比小編)

【想隨時隨地緊貼本地食買玩資訊?】

👉🏻 立即下載 HolidaySmart 假期日常APP

👉🏻 即刻Follow我地Instagram holidaysmart.hk

👉🏻 訂閱我地 Youtube Channel

Share to Facebook
Our Videos
官方影片
You may also like
你可能也喜歡
大澳行山路線|虎山30分鐘輕鬆登頂!紅色圍欄+影黃昏唯美相
大澳行山路線|虎山30分鐘輕鬆登頂!紅色圍欄+影黃昏唯美相
4 months ago
士多啤梨園|5大推介!任摘日本士多啤梨+滑草場+附交通前往方法
士多啤梨園|5大推介!任摘日本士多啤梨+滑草場+附交通前往方法
4 months ago
加菲貓X為食妹畫展登陸海港城!達摩加菲貓+限定精品|新年好去處
加菲貓X為食妹畫展登陸海港城!達摩加菲貓+限定精品|新年好去處
4 months ago
信芯園|元朗賞年花!元朗信芯園花海 七彩油紙傘隧道+水上鳥居
信芯園|元朗賞年花!元朗信芯園花海 七彩油紙傘隧道+水上鳥居
4 months ago
年糕2022|精選賀年糕點低至$88!任揀傳統賀年糕點/人氣新派甜點
年糕2022|精選賀年糕點低至$88!任揀傳統賀年糕點/人氣新派甜點
4 months ago
東涌人氣白爛貓萌爆登場!6大打卡位+巨型貓砂盆+魚罐頭
東涌人氣白爛貓萌爆登場!6大打卡位+巨型貓砂盆+魚罐頭
4 months ago
Hottest Articles
最熱文章
內地女於LV專櫃買手袋,經鑑定為假貨!賠償逾8.7萬,LV回應掀熱議
內地女於LV專櫃買手袋,經鑑定為假貨!賠償逾8.7萬,LV回應掀熱議
2 days ago
球賽直播意外揭發多個外遇現場,用人群掩護以為好安全變舉國注視!
球賽直播意外揭發多個外遇現場,用人群掩護以為好安全變舉國注視!
2 days ago
苟芸慧帖文再掀婚變傳聞 疑似暗示老公突然消失 心情複雜?
苟芸慧帖文再掀婚變傳聞 疑似暗示老公突然消失 心情複雜?
2 days ago
【尋人記2】「杯麵男」30年後近況公開!從小缺乏家庭溫暖,險誤入歧途!與良師久別重逢場面曝光!
【尋人記2】「杯麵男」30年後近況公開!從小缺乏家庭溫暖,險誤入歧途!與良師久別重逢場面曝光!
a day ago
大台男團Super Tiger成員大變動,人數由10人變7人!「C位」羅天宇已退團!即將與袁偉豪合作勁歌熱舞
大台男團Super Tiger成員大變動,人數由10人變7人!「C位」羅天宇已退團!即將與袁偉豪合作勁歌熱舞
2 days ago
曾志偉宣布重啟經典《獎門人》,稱有信心挽救收視,網民反應一面倒!
曾志偉宣布重啟經典《獎門人》,稱有信心挽救收視,網民反應一面倒!
a day ago