download HolidaySmart 假期日常 app
不要去羨慕!研究發現真正Sweet嘅情侶~係唔會網上放閃!

不要去羨慕!研究發現真正Sweet嘅情侶~係唔會網上放閃!

時事熱話 生活熱話
By Tracey on 06 Aug 2017

上親IG同FACEBOOK都好多人放閃~有時真係幾難頂,不過人地恩愛又冇得唔抵得嘅,但其實有部份專家指出真正恩愛嘅情侶未必會放閃,一齊睇下佢地有咩特質!

WEIBO Photo from WEIBO

1. 當他們真的在這段關係中過得很開心,他們是活在當下享受此刻。

這並不代表他們相處的時候不會拍任何照片,或是滑手機,而是說他們兩個人在一起的時候,根本已經無從分心去做其他的事了,更也不需要去寫什麼動態跟其他人說「他們兩個現在很好」。

WEIBO Photo from WEIBO

2. 在網路上放閃的情侶,其實也無法從中獲得任何東西。

在網路上對每個人分享你的個人問題,其實對於解決辦法一點效果也沒有,甚至還有可能讓你跟男/女友的感情關係更糟糕!

WEIBOPhoto from WEIBO

3. 真正的快樂,是與你愛的人擁有一段美好的關係。

你不需要向他人證明什麼,因為臉書上的那些朋友的回應並不會帶給你快樂,真正感情好的快樂是從與另一半的相處中獲取。

WEIBO Photo from WEIBO

4. 沒有人有這個必要向他人證明任何事。

真正快樂的情侶都知道,只要他們彼此都開心,根本不需要向他人證明「我們真的很好」。
如果真的想在一段情侶關係中獲得快樂的話,網路上放閃並不是解決辦法!

WEIBO Photo from WEIBO

(小編公告:如果讀者有任何關於美食、旅遊、玩樂、或者任何新奇有趣事物既資訊,都歡迎話比小編們知~大家可以透過Facebook inbox、或者send e-mail到holiday@presslogic.com,直接將資料傳比小編)

【想隨時隨地緊貼本地食買玩資訊?】

👉🏻 立即下載 HolidaySmart 假期日常APP

👉🏻 即刻Follow我地Instagram holidaysmart.hk

👉🏻 訂閱我地 Youtube Channel