download HolidaySmart 假期日常 app
靚女女友學歷低,醫生男不顧父母反對堅持迎娶!20年後大感後悔?!

靚女女友學歷低,醫生男不顧父母反對堅持迎娶!20年後大感後悔?!

時事熱話 APP限定內容!
By Jennifer on 07 Sep 2022
Digital Editor

喺部分父母心目中,「門當戶對」十分重要,有醫生男同女子相戀,但佢父母卻因為女方嘅家境同學歷,反對佢哋來往,醫生男不顧父母嘅反對,堅持迎娶女友,但結婚多年後佢哋育有3個小朋友,卻感到十分後悔?!

《她的私生活》劇照Photo from 《她的私生活》劇照

喺部分父母心目中,「門當戶對」十分重要Photo from 《德魯納酒店》劇照