N700S

所有含有該標籤的文章
日本東海道新幹線N700S推官方通車限量紀念幣 金/銀兩款均設有英女皇頭像!
旅遊攻略.旅遊新聞
3 years ago

日本東海道新幹線N700S推官方通車限量紀念幣 金/銀兩款均設有英女皇頭像!

唔少人去日本玩,都會選擇搭新幹線,雖然一程車費並唔平,但勝在車程快,令唔少旅客可以慳番唔少時間,而嚟...