ocamp

ocamp標籤文章,共有1則ocamp相關的文章

愛回家之安仔朱凌淩ocamp之初見  原來佢哋做到friend係因為咁~
生活熱話
6 years ago

愛回家之安仔朱凌淩ocamp之初見 原來佢哋做到friend係因為咁~

又到ocamp嘅季節,咁啱星期四嗰集愛回家,就講到安仔同朱淩淩係喺Ocamp識!不過,佢哋做friend嘅過程唔係咁順利...