Stand Stone

Stand Stone標籤文章,共有1則Stand Stone相關的文章

搞笑八哥扮玩具貴婦?日本Stand Stone推動物系列可愛扭蛋
旅遊攻略.潮物玩意
6 years ago

搞笑八哥扮玩具貴婦?日本Stand Stone推動物系列可愛扭蛋

唔少有留意開日本扭蛋嘅粉絲都知道,佢哋推出扭蛋嘅款式同速度有幾快。今次日本玩具商Stand Stone就推出咗「動物公仔...