The Big Bite

The Big Bite標籤文章,共有1則The Big Bite相關的文章

雞翼控出動喇!北角$3一隻雞翼任叫唔嬲~夠膽就試埋用鬼椒整既超超超超辣雞翼!
美食推介.新餐廳推薦
7 years ago

雞翼控出動喇!北角$3一隻雞翼任叫唔嬲~夠膽就試埋用鬼椒整既超超超超辣雞翼!

雞翼控準備你個胃喇!$3一隻雞翼!食啊食啊食啊食啊啊啊啊啊啊!!...