download HolidaySmart 假期日常 app
【武漢肺炎旅遊保險】疫情使旅行受阻 一文看清旅遊保險有乜保障

【武漢肺炎旅遊保險】疫情使旅行受阻 一文看清旅遊保險有乜保障

時事熱話 生活熱話
By Suki on 27 Feb 2020
Deputy Managing Editor

新型肺炎(又稱武漢肺炎)疫情持續擴散,多個國家採取出入境管制措施,不少人對於旅遊保險深存疑問,到底投保人基本上會得到什麼保障?旅遊保險覆蓋範圍又幾多呢?認證財務顧問師及註冊特許財務策劃師Arthur為你解答多個疑難。

注意:每款保險保障範圍有異,以下分享內容基於大部份保險保障範圍及處理方法來解答。
一般保險變化多端,條款未能仔細涵蓋所有可能性,一出大事,如今次新冠肺炎事件,保險公司都會有額外指引或Q&A,讓大家更清楚。

1. 旅遊保險覆蓋範圍有幾多?

大部分保險公司的旅遊保險計劃都會提供醫療保障、緊急支援、旅程延誤/中斷/取消、隔離保障等,不過由於不同保險公司的產品會有差別,投保人應注意自己所購買的保單條款,亦可向中介人或保險公司查詢。

武漢肺炎 旅遊保險

2.若果旅遊目的地突然封關,一早購買機票及酒店住宿,旅遊保險有咩保障?

先了解想取消受保旅程,下列情況將會符合保障範圍。
• 如果受保人本身或其直系親屬或其同行人士身故、患嚴重疾病或蒙受嚴重損傷,要被政府隔離,引致的行程取消,這種情況可以索償。
• 出任陪審員。
• 強制隔離。
• 出發前目的地發生受保人不可預見之罷工、騷亂、暴亂、恐怖活動、傳染病、惡劣天氣或天災等,飛機機械故障或機場關閉等。
• 紅色或黑色旅遊警示。

武漢肺炎 旅遊保險Photo from shutterstock

如果前往目的地並未爆發疫情,只是因為該國政府害怕疫情傳入而禁止某些地區人士入境,由於是政府單方面實施的政策,目前絕大部分旅遊保保單條款並未涵蓋。

旅遊保險愈早購買愈有保障,因旅保在購買一刻已開始生效,如購買後而你又未出發,而政府對旅遊目的地發出黑色外遊警示,你所購買的保單,如黑色外遊警示屬保障範圍,那麼便可獲得賠償。不過必須注意,不同保險公司的產品條款各異,投保人應先向保險公司查詢。

3. 或航空公司宣布將停飛往來回香港的所有航班,旅遊保險有咩保障?

至於航空公司主動取消往來疫情地區航班而導致的行程取消,一般來說,旅遊保只保由惡劣天氣及機件故障引致的航班延誤或取消,若然是因為航空公司行程問題、工會罷工、或空中交通管制等引起的航班取消,也不在旅遊保保障範圍內。

武漢肺炎 旅遊保險Photo from shutterstock

所以在大部份情況下因上述情況而取消航班,旅遊保未必有得賠,但有個別保險有特別安排。惟這情況下,部分航空公司會有換票或退票安排,部份保險公司也會安排退回保費或容許客戶在指定時間內更改行程日期。

4.如果不幸在外地染上傳染病,旅遊保險會有咩保障?

不論在外遊時患病,或不幸感染新型肺炎,都要在當地註冊醫院就醫,將會有海外醫療保障,甚至可提供應急的住院保證金,以及協助受保人回港,回港後90日的覆診費用亦可向保險公司索償。記得要保留當地醫療報告、單據以及機票。

武漢肺炎 旅遊保險Photo from shutterstock

武漢肺炎 旅遊保險

資深保險理財顧問
Mr. Arthur Yiu (RFC, FChFP)
Registered Financial Consultant 認證財務顧問師
Fellow Chartered Financial Practitioner註冊特許財務策劃師

Text: HolidaySmart Editorial

(小編公告:如果讀者有任何關於美食、旅遊、玩樂、或者任何新奇有趣事物既資訊,都歡迎話比小編們知~大家可以透過Facebook inbox、或者send e-mail到holiday@presslogic.com,直接將資料傳比小編)

【想隨時隨地緊貼本地食買玩資訊?】

👉🏻 立即下載 HolidaySmart 假期日常APP

👉🏻 即刻Follow我地Instagram holidaysmart.hk

👉🏻 訂閱我地 Youtube Channel