download HolidaySmart 假期日常 app
【派錢1萬蚊】現金發放計劃7大銀行優惠 申請方法、領取時間表

【派錢1萬蚊】現金發放計劃7大銀行優惠 申請方法、領取時間表

時事熱話 生活熱話
By Celia on 17 Jun 2020
Digital Editor

財政司司長陳茂波喺《財政預算案》中就宣布向年滿18歲人士每人派$1萬蚊!原訂6月28先開放登記,但早前佢就宣布提前喺本月21日開始登記攞錢~大家可以喺銀行或郵局領取及交回登記表格申請,亦可以經網上銀行登記,合資格人士最快仲可以喺7月8日收到1萬蚊添!接受申請日期為2020年6月21日至2021年12月31日。

聽日(6月21日)開始登記攞錢~Photo from Presslogic

雖然網上登記或收表就要聽日先開始,但都要注意呀 !因為每間銀行無論電子還是傳統紙本嘅登記方法都有所不同。

1. 恒生銀行

6月21日起,客戶透過登入恒生網上銀行,系統會自動輸入所需資料,快速申請領取一萬元。

2. 滙豐銀行

6月21日開始,個人客戶可透過數碼銀行及大部分分行登記現金派發計劃。在網上理財及流動理財申請,最快可於登記後一個星期內收取1萬元現金。客戶亦可於滙豐網頁(毋須登入帳戶)或在大部分的分行遞表。申請後,最快可於兩個星期內收取款項。

3. 中國銀行(香港)

中銀香港推出了3種登記方法,包括「登入手機銀行」、「電子表格」及「分行交表」,選用手機銀行登記可以最快收到錢。

中銀香港手機銀行或官網

手機銀行登記

分行交表:

分行交表

8月1日後,合資格申請者於完成登記後2星期後收到款項。

4. 渣打銀行

合資格客戶可用「網上理財登入戶口登記」、「SC Mobile登入戶口登記」及「網頁上的登記表格登記」進行數碼登記,以上登記方法將於6月21日推出。客戶亦可親身到70間指定渣打銀行分行遞交書面表格,要留意銀行會按出生年份分開不同的登記日期。

客戶亦可親身到70間指定渣打銀行分行遞交書面表格,要留意銀行會按出生年份分開不同的登記日期。

5. 大新銀行

6月21日開始,可登入大新網上理財選擇「現金發放計劃」,或登入大新流動理財選擇「網上申請」,再選擇「現金發放計劃」。登記時需要輸入大新個人名義港元儲蓄或往來銀行賬戶號碼。

6月21日起可到大新銀行任何一間分行遞交表格,或郵寄到香港郵政總局郵政信箱182020號。如選擇郵寄,要在信封上註明指定收款銀行為大新銀行,如在本地寄出,無須貼上郵票。

6. 東亞銀行

由6月21日起,合資格客戶可於BEA App、電子網絡銀行服務(Cyberbanking)、網頁電子登記表格 (e-form),或以書面表格4種方法登記以收取款項。

7. 花旗銀行

現有客戶可以網上理財服務專用網頁登記。

大家申請時要亦要留意,只有以個人名義開立的本地港元儲蓄或往來銀行帳戶才可收款Photo from Presslogic

不過大家申請時要亦要留意,只有以個人名義開立的本地港元儲蓄或往來銀行帳戶才可收款,以下5種帳戶係無法收款㗎:

1. 聯名戶口
2. 信用咭戶口
3. 香港以外的銀行戶口
4. 於參與計劃之銀行海外(或內地)分行開設之戶口
5. 離岸銀行戶口

書面登記將會分3批發放,最早一批就可以喺7月20日收到錢Photo from Presslgoic

而書面登記表格嘅處理時間就會較電子登記長,書面登記將會分3批發放,如最早嘅一批就可以喺7月20日收到錢。

分批如下:

第一批:1955年或之前(65歳或以上)【6月21日起登記,7月20日起收款】
第二批:1956至1970年(50至64歲)【7月5日起登記,8月3日起收款】
第三批:1971至2002年(18歲至49歲)【7月19日起登記,8月17日起收款】

合資格人士可到銀行分行登記,或拿取表格或下載表格後,交回銀行分行,或寄到郵政信箱182020。

大家記得登記喇!

Text: HolidaySmart Editorial

(小編公告:如果讀者有任何關於美食、旅遊、玩樂、或者任何新奇有趣事物既資訊,都歡迎話比小編們知~大家可以透過Facebook inbox、或者send e-mail到holiday@presslogic.com,直接將資料傳比小編)

【想隨時隨地緊貼本地食買玩資訊?】

👉🏻 立即下載 HolidaySmart 假期日常APP

👉🏻 即刻Follow我地Instagram holidaysmart.hk

👉🏻 訂閱我地 Youtube Channel