download HolidaySmart 假期日常 app
Monopoly 大富翁秘密金庫|新玩法估密碼開金庫 似玩俄羅斯輪盤 免費買物業+起酒店

Monopoly 大富翁秘密金庫|新玩法估密碼開金庫 似玩俄羅斯輪盤 免費買物業+起酒店

精選購物 潮物玩意
By Suki on 28 Jul 2022
Deputy Managing Editor

大富翁:秘密金庫》全新大富翁遊戲登場,新版本版圖上加設金庫,只要猜中開鎖密碼,便有機會搶走金庫內的財產,到遊戲結束時統計各玩家的資產,最多現金的玩家就為之勝出。若然成功打開金庫,玩家有可能瞬間變大富翁!

遊戲玩法必睇!
1. 估密碼開金庫

《大富翁:秘密金庫》全新大富翁遊戲登場,新版本版圖上加設金庫。Photo from PressLogic

新版本的大富翁設置金庫,遊戲開始前,要將指定的財富放入金庫內,然後設定密碼,即可開始遊戲。若想打開金庫要符合以下幾項條件,包括骰子擲出指定圖案、當停留指定的格子或抽中指定機會卡,即可以一次過將裡面的財富統統拿走。要打開金庫,玩家便需要先猜中密碼;密碼是1至6的隨機數字。每當有玩家成功解鎖並取走裡面的財富時,要記得再填滿金庫內的財富,並按3下按鈕重設金庫密碼。

新版本的大富翁設置金庫,遊戲開始前,要將指定的財富放入金庫內,然後設定密碼,即可開始遊戲。Photo from PressLogic

2.免費擁有上鎖的物業

金庫內除了有大富翁遊戲鈔票外,裡面還有鎖匙及酒店,鎖匙用來免費換取上鎖的物業。但若果不幸地有玩家抽到指定機會卡,就算成功猜中密碼打開金庫,亦需與玩家平分金錢。直到所有物業名花有主,遊戲結束時,隨即統計各玩家的資產,最多現金的玩家就為之勝出。

金庫內除了有大富翁遊戲鈔票外,裡面還有鎖匙及酒店,鎖匙用來免費換取上鎖的物業。Photo from PressLogic

遊戲結束時,隨即統計各玩家的資產,最多現金的玩家就為之勝出。Photo from PressLogic

3. 唔係人人可以起酒店

在這個遊戲中,玩家除了不能買下上鎖的物業外,亦不能向銀行購買酒店。換言之,玩家必須在金庫中找到酒店或與其他玩家進行交易。當擁有酒店後,即可放在你擁有之完整色系的任何物業上,同一個物業最多放置兩間酒店。

在這個遊戲中,玩家除了不能買下上鎖的物業外,亦不能向銀行購買酒店。Photo from PressLogic

4. 記者試玩報告

新版本增設金庫好似玩俄羅斯輪盤,令遊戲過程變得更刺激。如果想增添趣味性,不妨打開金庫前,隱藏自己選擇的數字,令其他玩家無法估算,保持神秘感。另外遊戲鈔票若是紙幣的話,有手感之餘,玩得更盡興。另外大家最關注的大富翁棋子,包括有Scottie、高頂禮帽、暴龍、Hazel、賽車和橡膠鴨。全部設計成已準備好闖進金庫的模樣,令整體感覺更有主題性,鬥快搶入金庫搶走所有財產!

如果想增添趣味性,不妨打開金庫前,隱藏自己選擇的數字,令其他玩家無法估算,保持神秘感。Photo from PressLogic

Monopoly 大富翁秘密金庫
價錢:$269.9

Text: HolidaySmart Editorial (小編公告:如果讀者有任何關於美食、旅遊、玩樂、或者任何新奇有趣事物既資訊,都歡迎話比小編們知~大家可以透過Facebook inbox、或者send e-mail到holiday@presslogic.com,直接將資料傳比小編)

【想隨時隨地緊貼本地食買玩資訊?】

👉🏻 立即下載 HolidaySmart 假期日常APP

👉🏻 即刻Follow我地Instagram holidaysmart.hk

👉🏻 訂閱我地 Youtube Channel