Lab10

Lab10標籤文章,共有1則Lab10相關的文章

朗豪坊晚市無煙韓燒放題!$218起任食11款牛部位 設小童優惠+夠4位送燒酒
美食推介.著數優惠Smart Select
2 years ago

朗豪坊晚市無煙韓燒放題!$218起任食11款牛部位 設小童優惠+夠4位送燒酒

韓燒放題又有新選擇!主打「無煙韓燒」嘅Lab 10同TapNow聯推獨家優惠,低至$218起即任食無...